Bentley Tourbillion

Chronograph

<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Tourbillon</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, cẩn hạt Sapphire</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm&nbsp;</p>
<p>Kiểu m&aacute;y:&nbsp;Tourbillon</p> BL803 4811441
<p>&nbsp;</p>
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Tourbillon</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, cẩn hạt Sapphire</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y:&nbsp;Tourbillon</p> BL803-481001