Bentley Power Move

Chronograph

<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x18 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKBB
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x20 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKBI
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x18 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKDD
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x20 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKDI
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x18 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKKD
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Power Move</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 41mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: EPSON-YN84A</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 21x20 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 50m</p> BL1831-15MKKI