BENTLEY Simply Chic

Chronograph

<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 42mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p>
<p>&nbsp;</p> BL1615-100003
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-100103
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Sản xuất tại: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n th&acirc;n v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu thủy tinh: k&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Loại m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-1020003
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Sản xuất tại: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n th&acirc;n v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu thủy tinh: k&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Loại m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-1020103
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-1024743
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-1027773
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Sản xuất tại: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n th&acirc;n v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu thủy tinh: k&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 32mm</p>
<p>Loại m&aacute;y: Miyota GN10</p> BL1615-104742
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Sản xuất tại: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n th&acirc;n v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu thủy tinh: k&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 32mm</p>
<p>Loại m&aacute;y: Miyota GN10</p> BL1615-107773
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota GN10</p> BL1615-200002
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota GN10</p> BL1615-200102
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Sản xuất tại: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n th&acirc;n v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu thủy tinh: k&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 43mm</p>
<p>Loại m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-2020003
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 42mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-2020103
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 42mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p> BL1615-2024743
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Classic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ v&agrave; d&acirc;y đeo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước: 42mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Miyota 1L45</p>
<p>&nbsp;</p> BL1615-2027773
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 38mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GM10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101BKBB
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 38mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GM10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101BKID
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 38mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GM10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101BKNN
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 38mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GM10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101BKWD
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 30mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GL10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101LKBB
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Simply Chic</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 30mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: MIYOTA GL10</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1805-101LKID